Berriak

DVBUS, Donostiako autobusetan komunikazio zerbitzu berria

Donostiako Tranbia Konpainiak, DTK, bere autobus guztietan DV-Bus informazio eta denbora-pasa kanala jarri du.
Kanal berri hau, bertako albisteak, nazionalak eta internazionalak dituen ataletan zatitua dago. Halaber, erabiltzaileak lehiaketetan parte hartu dezakete; osasun, elikadura, sukalde eta etxeko aholkuak jaso ditzakete; dauden aisia eskaintzak ezagutu edo meteorologia aurreikuspenak jaso ditzakete.

Autobus erabiltzaileak baita ere, garraio publikoaren eta trafikoaren azkeneko aldaketen berri jakingo dute.

Zerbitzu hau, Diariovasco.com-en argitaletxe elkartea eta El Diario Vasco egunkariaren multimedia berriemaile berria den Digital Vaskak kudeatzen du.