Berriak

Dbuseko tarifa sistema uztailaren 6tik aurrera

Aurreikusita dago datorren uztailaren 6tik aurrera, astelehenez, Dbuseko tarifa berriak indarrean sartuko direla eta tarifa sistema honela geldituko dela:

Txartela

2020ko prezioa

Noizbehinkako txartela

1,85 €

Gaueko txartela

2,50 €

MUGI txartela

 

Hil bereko 1-20 bidaiak

0,96 €

Hil bereko 21-50 bidaiak

0,78 €

Hil bereko 51. bidaiatik aurrera

0,19 €

Hil bereko 51. bidaiatik aurrera GAZTE TXARTELEAN

0€

MUGI txartel anonimoa

1,26 €

BAT eta BARIK txartelak

0,96 €